Allizo wil de privacy van haar medewerkers, klanten en leveranciers zo zorgvuldig mogelijk waarborgen bij het vastleggen of verwerken van hun persoonsgegevens. Met dit privacy statement maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij de privacy beschermen, welke rechten er zijn en onder welke voorwaarden wij informatie aan anderen verstrekken.

Wet en Regelgeving

Allizo verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het voldoen aan deze wet betekent dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen voor een bepaald doel en dat wij de vertrouwelijkheid van de gegevens waarborgen.

In sommige situaties maken wij gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met deze partijen zodat ook zij zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Wij blijven immers verantwoordelijk voor bescherming van deze persoonsgegevens.

Daarnaast delen wij persoonsgegevens met andere partijen waar wij dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn (bijvoorbeeld met de belastingdienst). Ook kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te delen met andere partijen als onderdeel van onze dienstverlening.

Doel van de verwerking

Wij verzamelen en verwerken alleen die persoonsgegevens die voor de uitvoering van onze dienstverlening op het gebied van bemiddeling en detachering of in het kader van werkgeverschap daadwerkelijk nodig zijn.

Het verwerken van persoonsgegevens is te allen tijde gebaseerd op een in de AVG vastgelegde grondslag:

  • uitvoering van een overeenkomst
  • voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • gerechtvaardigd belang, waarbij wij eerst afwegen of ons belang dan echt zwaarder weegt dan uw belangen als het gaat om privacy

Bewaartermijn

Bij het bewaren van persoonsgegevens is het uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerken en uiteraard worden daarbij de wettelijke bewaartermijnen in acht genomen.

Rechten

Op grond van de AVG is er het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • in te zien
  • kopie van te ontvangen
  • te wijzigen
  • aan te vullen
  • te beperken
  • over te laten dragen
  • te laten verwijderen

Daarnaast kan informatie opgevraagd worden over de verwerking van persoonsgegevens door Allizo, kan bezwaar gemaakt worden tegen het gebruik van de persoonsgegevens en kan eerder gegeven toestemming ingetrokken worden.

Beveiliging

Allizo heeft organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen.

Vragen en contact

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming: avg@allizo.nl.

Datum en aanpassing van het privacy statement

Dit privacy statement dateert van en treedt in werking op 23 mei 2019. Allizo behoudt zich het recht voor dit privacy statement op enig moment aan te passen.